Rabu, 28 September 2011

Kata Ganti Nama

Kata Ganti Nama

Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA.
Perkataan Gantinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Gantinama Diri, Ganti nama Umum, Ganti nama Pertanyaan, Gantinama Petunjuk dan Ganti nama Sendi.
Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang
2. Kata ganti diri terdiri daripada:
(a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga);
(b)kata ganti diri singkat;
(c) kata ganti tanya;
(d) kata ganti tempat; dan
(e) kata ganti tak tentu.
Gantinama Diri
Kata Ganti Diri Pertama
1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap.
2. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak.
Kata Ganti Diri Pertama
Penggunaannya

aku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan

saya (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi

hamba (tunggal)
digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

patik (tunggal)
digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan

beta (tunggal)
digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat

kami (jamak)
digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua

kita (jamak)
digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua


Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak
Bentuk
contoh kata nama diri pertama

tunggal
beta, patik, aku, saya

jamak
kita, kami, kita orang


Kata ganti nama Diri Kedua
Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.
Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut :
Bentuk
contoh kata Ganti Diri kedua

Tunggal
tuanku, wak, kamu, anda, engkau

Jamak
kalian

Kata Ganti Diri Kedua
Penggunaannya

anda (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita

awak (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

engkau (tunggal)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga

tuanku (tunggal)
digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja

kalian (jamak)
digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

kamu (tunggal dan jamak)
digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita


Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua
1. Awak pekerja yang patuh
2. Kamu semua adalah murid yang baik
3. Guru mencari engkau.
4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti.
5. Tunku akan bersiram sekejab lagi.
Kata Ganti diri ketiga
kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti
mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan.
Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk.
Bentuk
Contoh kata ganti diri ketiga

tunggal
ia, dia, beliau, baginda

jamak
mereka

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya

baginda (tunggal)
digunakan untuk raja dan sultan

beliau (tunggal
digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya
ibu bapa, guru, dan pemimpin

dia dan ia (tunggal)
digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan

mereka (jamak)
digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang


Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga.
1. Dia pegawai pendiaikan
2. Mereka itu orang India.
3. Beliau banyak membantu penduduk di situ.
4. Ia diburu oleh pihak polis.
5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana.
6. Dia menolong bapanya.
7 "Sekiranya dada halangan, ��. akan berangkat esok pagi ,� kepada bendahara.
8 "Sertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan," kata pengacara itu.
9 Wakil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu 2 jam lagi.
10 " tunggu di sini. Biar kusiasat perkara itu dahulu," kata Bagok kepada pengikut-pengikutnya.
Ringkasan
Kata Ganti Nama Diri
Tunggal
Bilangan Banyak / Jamak

Diri Pertama
( Orang yang bercakap )
aku
saya
patik
hamba
kami
kita

Diri Kedua
( Orang yang dilawan bercakap )
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku
awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian

Diri Ketiga
( Orang yang diceritakan halnya)
dia
ia
nya
beliau
baginda
mereka


Kata Ganti Tanya
1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat,
masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan.
2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah �kah� dan tanda soal.
3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
Benda
Orang
Tempat
Masa
Hal
Bilangan

apakah
siapakah
manakah
bilakah
bagaimanakah
kenapakah
mengapakah berapakah

Kata Ganti Nama
Penggunaannya

apa
digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan

siapa
digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang

mana
digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat


Contoh ayat
1. Bilakah engkau pergi ke bandar ?
2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ?
3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ?
4. Nama pokok itu apa ?
5. Pemuda kacak itu siapa ?
Kata Ganti Tempat
1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.
2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut:
Kata Ganti Tempat
Penggunaannya

sana
digunakan untuk tempat yang dianggap jauh

sini
digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang
yang bercakap

situ
digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak
sejauh sana

Benda, orang, Binatang
ini, itu

Tempat sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur)
sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh)
situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh)
Keadaan
begini, begitu, demikian


contoh ayat
1. Ini langsat.
2. Itu kucing.
3. Pokok itu rendah sahaja.
4. Kereta Proton Wira ini cantik.
Kata Ganti Umum / Tak Tentu
Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti tanya
seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa.
Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja.
Kata Ganti Nama Penunjuk
Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda, orang, tempat dan cara.
1. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk
2. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai:
(a) subjek dan letaknya di depan kata nama. Contohnya:
i. Ini komputer.
ii. Itu rumah Sally.
(b) penentu dan letaknya di be­lakang kata nama. Contohnya:
i. Kotak ini berat.
ii. Saya belajar di sekolah itu.
Kata Ganti tak tentu.
1. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu
2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:
Kata Ganti Umum / Tak Tentu Ayat-ayat contoh

apa-apa
1. Entah apa-apa yang dibawanya
2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya.
Siapa-siapa
1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu.
2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu.

Mana-mana
1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja.
2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka.
Kata Ganti Tak Tentu
sapa-sapa
mana-mana, masing-masing,
seseorang,dan sesuatu
siapa-siapa atau sesiapa Penggunaannya
digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu
digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu
digunakan untuk

Kata Kerja

KATA KERJA

Kata kerja terbahagi kepada :
A. Kata Kerja Transitif ( Perbuatan Melampau )
B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau )

A. Kata Kerja Transitif
1. Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ).
2. Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek )
3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan �me-� sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.
1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama.
Contohnya: Atan mendengar radio.
mendengar ialah kata kerja
transitif
radio ialah objek (kata nama)
Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan. Contohnya:
Contoh ayat :
1. Kucing itu menangkap seekor burung.
2. perempuan itu menjual sayur.
3. Bapa sedang menulis surat.
Dalam ayat pertama Kucing ialah pembuat, menangkap ialah perbuatan melampau dan seekor burung ialah benda yang kena buat atau penyambut.
Dalam ayat kedua Perempuan ialah pembuat, menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialah benda yang kena buat atau penyambut.
Dalam ayat ketiga Bapa ialah pembuat, menulis ialah perbuatan melampau dan surat ialah benda yang kena buat
atau penyambut.
(a) Pak Abu menjala ikan.
(b) Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu.
(c) "Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan," kata ketua kampung.
(d) Jangan suka memperdaya orang yang bodoh.
(e) Untuk memperbaiki mutu lakon­an anda perlu selalu berlatih.
(f) Pihak polls mempertemukan ibu itu dengan anaknya.
Subjek ( pembuat )
Kata kerja transitif
penyambut ( Objek )

Dia suka
membaca
buku

Jamilah
memukul
seekor ular

Abidin
menjual
kuih-muih

Ramli
berjalan
ke sekolah

Kereta itu
melanggar
seekor lembu

B. Kata Kerja Tak Transitif
Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu ia tidak mempunyai penyambut.
Contohnya ::
1. Mereka berjalan pada hari cuti.
2. Anjing itu sedang tidur.
3. Hujan turun dengan lebatnya semalam.
Dalam ayat pertama Mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain.
Dalam ayat kedua Anjing melakukan tidur, tidak kepada benda lain.
Dalam ayat ketiga Hujan melakukan turun, tidak kepada benda lain.
Subjek ( pembuat ) Kata kerja tak Transitif keterangan
Kami mandi di tasek itu.
Dia senyum semasa berjalan
Saya menyanyi dengan kuat
Hassan berjalan ke sekolah

7.1 Kata Kerja Tak Transitif
1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni tidak memerlukan objek lagi.
2. Kata kerja tak transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter, ber... an,
dan ber...kan. Contohnya: (a) Ravi belum datang lagi. (b) Muridmurid sedang belajar. (c) Sungai itu mengalir deras.
Peringatan
Tiap-tiap kata kerja tak transitif boleh dijadikan kata kerja transitif dengan menambah �kan� atau � I�
di hujungnya.
Contoh ayat:
1. Mereka menjalankan jentera itu.
2. Emak sedang menidurkan adik.
3. Pekerja itu menurunkan barang-barang dari atas lori.
4. Halim mengikuti perbualan mereka.
5. Saya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam.
7.3 Kata Kerja Pasif
1. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang tidak berawalan men.
Contohnya: angkat, atasi, berikan, percepat, pelajari, persilakan, dan sebagainya.
2. Ada tiga jenis kata kerja pasif. (a) kata kerja pasif diri pertama (b) kata kerja pasif diri kedua (c) kata kerja pasif diri ketiga
3. Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja pasif yang berimbuhan ku-.
Contohnya: kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, dan kupersilakan.
4. Kata kerja pasif diri kedua ialah yang berimbuhan ka-.
Contohnya: kauangkat, kauatasi, kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, dan kaupersilakan.
5. Kata kerja pasif diri ketiga ialah yang berimbuhan di-.
Contohnya: diangkat, diatasi, diberikan, dipercepat, dipelajari, dan dipersilakan

Kata Nama

KATA NAMA

Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMA
dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.
a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )
b) Kata Nama Khas
c) Kata Ganti Nama
d) Kata Nama Terbitan
e) Kata bilangan

Nama Betul

1. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.
Nama Am

2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.
Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Manusia , orang
ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll

binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll

tumbuh- tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll

benda
pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll

tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll


3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:
(a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat
(b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.

4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:
buai - buaian
tua - ketua
raja - kerajaan
tahu - pengetahuan

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.
Contoh:
Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat

Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat


Kata Nama Khas

1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.
Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.
Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.
a) benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll
b) orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll
c) binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll
d) tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll
Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

manusia
Zaidi, Mei Fong,
Subramaniam

binatang
Tompok (kucing),
Jalak (ayam)

tempat
Muar (daerah),
Seremban (bandar),
Jepun (negara)

bangunan
Pudu Raya (perhentian bas dan teksi),
Menara Tun Razak (pejabat)

judul buku
Keluarga (majalah),
Rentong (novel),
Kamus Dewan ( buku)

benda
Proton Perdana
(kereta), Pilot
(pen), Seiko (jam)


Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
Kegunaan
Kata Nama Am
Kata Nama Khas

Benda
bangunan
kereta
buku
sekolah
Bangunan Tabung Haji
Proton Saga
Bahasa Melayu
S.K. Darau

Orang
doktor
kerani
guru
budak lelaki
Doktor Efendi
Puan Zainun
Cikgu Azmi
Muhamad Fauzi

Binatang
kucing
lembu
katak
ayam
burung
Si Tompok
Lembu Sapi
Katak Puru
Ayam Belanda
Burung Murai

Tempat
negeri
bandar
kampung
tasek
Terengganu
Jerteh
Kampung Pasir Akar
Tasek Perdana

Tumbuhan
pisang
cili
jambu
limau
Pisang Emas
Cili Padi
Jambu Batu
Limau Kasturi


Kata nama Terbitan
Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.
Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :
di awal kata ( awalan )
di akhir kata ( akhiran )
di awal dan di akhir kata ( apitan )
Sila teliti contoh-contoh imbuhan :
di awal kata pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-
di akhir kata -ita, -man, -wati, -an, dan -wan
di awal dan di akhir kata per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an

Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-
kelas kata
kata dasar
kata terbitan

kata kerja
peraga
latih
bawa
lawan
peragawati
latihan
pembawaan
perlawanan

kata sendi
oleh
untuk
perolehan
peruntukan

kata nama
lombong
rumah
guru
perlonbongan
perumahan
perguruan

kata adjektif
cantik
besar
tinggi
kecantikan
pembesar
ketinggian

Laporan Kemuncak Hari Kokurikulum 2011

LAPORAN KEMUNCAK HARI KOKURIKULUM
SK SUNGAI LAMPAM 2011

Sekolah  Kebangsaan  Sungai  Lampam, telah mengadakan Kemuncak Hari Kokurikulum 2011 pada 23 September 2011 (Jumaat 3.00 hingga 5.30 petang) dan 24 September 2011 (Sabtu 8.00 hingga 12 tengahari). Kemuncak Hari Kokurikulum ini adalah melibatkan murid tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 seramai 154 orang.Program kali ini adalah dibawah anjuran unit beruniform dan persatuan.
             
Sebelum berlangsungnya program tersebut satu mesyuarat peringkat jawatankuasan induk telah diadakan bagi memilih dan menentukan aktiviti yang akan dijalankan. Mesyuarat tersebut telah diadakan pada 5 September 2011 dan dipengerusikan oleh Pengerusi Program iaitu Pn Hjh Saayah Abu Mansor (PK Kokurikulum). Selepas itu satu lagi mesyuarat peringkat sekolah telah diadakan pada 22 September 2011yang telah dipengerusikan oleh En Daud b Zakaria bagi menerangkan gambaran awal program tersebut dan pembahagian tugas.Murid-murid telah dibahagikan kepada 12 kumpulan yang mana setiap kumpulan dianggotai seramai 13orang murid. Setiap kumpulan dibimbing oleh seorang guru sebagai mentor kepada kumpulan tersebut.

Sebelum program bermula, setiap kumpulan diberi peluang untuk berbincang dengan guru kumpulan masing-masing untuk menentukan tugasan yang diberikan. Dalam program kali, setiap kumpulan diminta untuk melaksanakan aktiviti memasak menu minum petang, menjawab soalan kuiz, memasang gajet dan membuat kraftangan berasaskan botol plastik.
            
 Program Kemuncak Hari Kokurikulum 2011 bermula pada petang hari Jumaat, 23 September 2011 jam 3.00 petang dengan dimulai sesi pendaftaran kumpulan. Sesi pendaftaran dikendalikan oleh Pn. Normazidah Mat Isa dan Cik Shahariah Dahalan. Selepas sesi pendaftaran peserta diberikan taklimat ringkas oleh setiausaha program iaitu En Hairul Mohd Ramli. Selepas tamat sesi taklimat peserta dan guru penasihat kumpulan diberi masa selama 1jam 15 minit bagi menyediakan masakan menu minum petang iaitu bihun goreng.


Seramai 6 orang setiap kumpulan melakukan aktiviti 1: Pertandingan Masakan Menu Minum Petang.
Sementara sebahagian ahli kumpulan menyediakan masakan, sebahagian lagi peserta terlibat dalam menjawab soalan kuiz persatuan yang merangkumi soalan lisan dan soalan bertulis. Soalan lisan meliputi soalan Bahasa Melayu dan Matematik, manakala soalan lisan adalah soalan Pendidikan Islam dan Kuiz Kemerdekaan. Aktiviti ini dikendalikan oleh setiausaha program iaitu En. Hairul Mahd Ramli.


Kuiz lisan Bahasa Melayu dan Matematik                             Kuiz Bertulis: Agama dan Merdeka

Selesai sahaja aktiviti pertama iaitu pertandingan masakan, setiap kumpulan dikehendaki menghidangkan hasil masakan mereka mengikut kreativiti mereka untuk diadili oleh para hakim yang telah dilantik. Mereka terdiri daripada En Noor Abdullah Shafie Sulaiman, En Razali Mat Jee, Pn Sahilah Suitir@Salman dan Pn Siti Rahmah Ismail.
Aktiviti 1: Pertandingan Masakan: Menu Minum petang

Para hakim menilai dan merasa setiap masakan yang dihasil oleh setiap kumpulan.
Selepas sahaja para hakim menilai dan memberi markah kepada hasil kerja peserta, para peserta diberi peluang untuk menikmati hasil masakan kumpulan masing-masing melalui jamuan petang. Aktiviti petang tersebut berakhir pada pukul 5.30 petang.

 Program Kemuncak Hari Kokurikulum 2011 disambung pada hari kedua iaitu hari Sabtu 24 September 2011 bermula jam 8.00 pagi. Selepas pendaftaran kehadiran yang dikendalikan oleh Cik Shahariah Dahalan dan taklimat oleh setiausaha program En. Hairul Mohd Ramli, peserta-peserta program melakukan aktiviti yang kedua iaitu mendirikan gajet. Aktiviti ini dikendalikan oleh En Khairul Azam Jamil. Para peserta seramai 7 orang daripada setaip kumpulan dikehendaki mendirikan sebuah gajet dua tingkat seperti contoh yang ditunjukkan. Selain memasang, peserta juga perlu memotong buluh-buluh yang telah disediakan mengikut ukuran yang betul.


Peserta dibantu guru pembimbing melakukan aktiviti.

Aktiviti ini juga merupakan aktiviti pertandingan. Hakim-hakim adalah terdiri daripada En Noor Abdullah Shafie Sulaiman dan En Razali Mat Jee. Sementara 7 orang peserta setiap kumpulan melaksanakan tugasan tersebut, sebahagian lagi peserta setiap kumpulan melakukan aktiviti memasang puzzle  yang dikendalikan oleh setiausaha program.


Program hari kedua tersebut berhenti rehat pada pukul 10.00 pagi untuk memberi peluang kepada peserta dan guru menikmati KUDAPAN.

Aktiviti Kemuncak Hari Kokurikulum disambung semula pada pukul 10.30 pagi dengan aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti kraftangan daripada botol plastik. Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan 6 kraftagan berasaskan botol plastik yang mereka bawa sendiri dengan dibimbing oleh guru pembimbing kumpulan.Aktiviti ketiga hari kedua ini berakhir pada pukul 11.45 pagi. Selepas selesai aktiviti ini setiap kumpulan dikehendaki mengadakan gotong royong bagi membersihkan kawasan sekolah terutamanya kawasan kantin setelah. Kira-kira pukul 12.00 tengahari semua peserta dibenarkan pulang.
Majlis penutupan dan penyampaian hadiah telah diadakan pada hari Isnin 26 September 2011 iaitu sewaktu majlis perhimpunan. Keputusan pertandingan aktiviti adalah seperti berikut:

Aktiviti 1:Pertandingan Masakan: Menu Minum Petang (Bihun Goreng)
Kedudukan
Kumpulan
Guru Pembimbing
Pertama
7
PN. NOOR HAYATI ABD KADIR
Kedua
8
PN. ROKIAH DAHARI
Ketiga
4
CIK NORAZLINA ALIAS

Aktiviti 2:Pertandingan Mendirikan Gajet
Kedudukan
Kumpulan
Guru Pembimbing
Pertama
1
PN HJH. AISIAH SHAFIE
Kedua
9
PN HJH LENA SAMIM
Ketiga
10
PN HJH SAGINAH MOHD YUSOFF

Aktiviti 3: Kraftagan Bahan Buangan :Botol Plastik
Kedudukan
Kumpulan
Guru Pembimbing
Pertama
3
PN SUHANA KHALIL
Kedua
12
EN MOHD ASHADEE SUKRI
Ketiga
11
CIK MARIATUL QIBTIAH DZULKIFLI

Aktiviti 4: Kuiz dan Mencantum Puzzle
Kedudukan
Kumpulan
Guru Pembimbing
Pertama
2
PN. NORHAYATI AHMAD
Kedua
5
EN KHAIRUL AZAM JAMIL
Ketiga
6
CIK PETRINA A/P MICHAEL


Dalam Majlis Penutupan, En Daud b Zakaria(Guru Besar) beliau merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat terutama kepada AJK Hari Kokurikulum dan kepada murid-murid kerana menjayakan Kemuncak Hari Kokurikulum 2011. Seterusnya beliau mengucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya dan mengingatkan kepada murid-murid supaya menghargai setiap pengalaman yang diperolehi sepanjang mengikuti program Kemuncak Hari Kokurikulum 2011. Pengalaman tersebut amat penting kerana ia boleh digunakan sepanjang hidup mereka.

Disediakan oleh:                                                                                 28 September 2011

(HAIRUL BIN MOHD RAMLI)
Setiausaha
Kemuncak Hari Kokurikulum 2011
SK Sungai Lampam