Rabu, 9 November 2011

PENYERAPAN

Penyerapan adalah strategi penyatuan isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran dengan bidang-bidang kemahiran dalam mata-mata pelajaran lain. Dalam tahap (1) misalnya, isi daripada mata pelajaran Alam dan Manusia diserapkan ke dalam bidang kemahiran bahasa. Penyerapa ini boleh dijalankan di dalam mana-mana kemahiran atau aktiviti bahasa. Di samping itu, beberapa unsur daripada mata pelajaran lain seperti Pendidikan Seni, Pendidikan Moral, Pendidikan Agama, Matematik, Pendidikan Jasmani, Muzik, boleh juga diserapkan ke dalam pelajaran bahasa.
Biasanya di dalam sesuatu pelajaran bahasa, terutama pada tahap (1), penggabungjalinan dan penyerapan berlaku serentak. Guru mengajar dengan menggunakan isi daripada Alam dan Manusia dan menggabungjalinkan kemahiran-kemahiran Bahasa, Pendidikan Seni, dan Muzik.
Di dalam rajah di bawah, berlaku penggabungjalinan antara kemahiran-kemahiran bahasa, pendidikan seni, dan muzik serta penerapan Alam dan Manusia.

Mata pelajaran Alam dan Manusia meliputi unsur-unsur geografi, sains, sejarah, sivik, dan kesihatan, dan pengetahuan-pengetahuan lain tentang manusia dan alam sekitarnya.
Mata pelajaran Alam dan Manusia tidak diajar secara bersendirian pada tahap (1), tetapi isi kandungan dan kemahiran-kemahiran diserapkan dan dipadukan dalam program bahasa.
Pada tahap (2), barulah mata pelajaran itu diajar sebagai satu mata pelajaran yang tersendiri. Strategi penggabungjalinan dan penyerapan digunakan secara meluas bagi menyampaikan pengetahuan-pengetahuan Alam dan Manusia.

CONTOH PENGGABUNGJALINAN DAN PENYERAPAN YANG
BOLEH DILAKUKAN DENGAN KUMPULAN PSR
(PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH)


Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Bidang : Bacaan dan kefahaman
Tajuk : Udara dan angin
Rasional : Konsep Alam dan Manusia
i. Apakah keperluan-keperluan manusia
ii. Bagaimanakah manusia mengubah alam
iii. Bagaimana alam mengubah manusia

Objektif : i. Di akhir pelajaran murid-murid dapat menyatakan isi
pelajaran dengan baik.
ii. Murid dapat menjawab soalan-soalan yang diesdiakan
iii. Murid dapat membaca dengan baik(intonasi dan sebutan)

Kemahiran Bahasa : i. Lisan (mendengar dan bertutur)
ii. Membaca
iii. Menulis

Bahasa Alat : i. Petikan ‘Udara dan Angin’
ii. Kad perkataan, kad cantuman, dan lain-lain

Penggabungjalinan : i. Kemahiran bahasa
ii. Kemahiran pendidikan seni
iii. Kemahiran muzik

Penyerapan : i. Isi mata pelajaran sains
ii. Isi mata pelajaran sejarah
iii. Isi mata pelajaran geografi
iv. Isi mata pelajaran kesihatan

Langkah-langkah penyampaian :
i. Set induksi
ii. Langkah-langkah perkembangan isi
iii. Aktiviti guru dan murid
iv. Pendekatan, kaedah, dan teknik
v. Penilaian

Huraian Petikan ‘Angin dan Udara’
i. Sains (konsep)
Udara ada di sekeliling kita
- Bukti-bukti adanya udara
- Angin ialah udara yang bergerak
- Angin boleh :
+ menyejukkan benda
+ menggerakkan benda
+ mengeringkan benda
+membesarkan api dan ombak
+ merosakkan benda

ii. Manusia (keperluan)
+Ingin sejuk (kipas)
+ Ingin bergerak (layar)
+Ingin mengeringkan (kipas)
+Ingin membesarkan api (kipas)
+ Ingin terpelihara daripada ribut (lari atau berlindung)

iii. Geografi (cuaca)
+ Dalam udara ada air
+ Wap air jadi embun, kabus, awan
+ Awan jadi hujan
+ Angin bawa sejuk dan panas
+ Angin kuat merbahaya
+ Arah tiupan angin

iv. Sejarah
+ Kenderaan dan layar
+ Kipas
+ Lawatan ke bulan
+ Tenaga angin
+ Alat-alat penyejuk, pengering, dan lain-lain yang digunakan dahulu dan sekarang

v. Kesihatan (bersih dan kotor)
+ Udara bersih dan pernafasan
+ Pencemaran udara (debu, kuman, dan bahn-bahan kimia)
+ Udara barsih dan tumbuh-tumbuhan
+ Kesan udara ke atas badan manusia

vi. Muzik (nyanyian)
+ Menyanyikan lagu tentang udara dan angin

vii. Lukisan
+ Melukis gambar yang menunjukkan manusia menggunakan kuasa angin untuk
memenuhi keperluannya (misalnya kipas, kapal terbang, kapal layar, dll)

viii. Drama
Melakonkan cerita ‘Angin dan Udara’
PENGGABUNGJALINAN PADA PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH
Penggabungjalinan bererti menggabungjalinkan beberapa aspek bahasa seperti lisan, bacaan, dan penulisan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pengagihan gerak kerja yang menitikberatkan kemahiran tertentu itu, sama ada lisan, membaca, atau menulis, bergantung kepada matlamat semerta. Guru boleh menggunakan kebijaksanaannya, sesuai dengan masa dan sifat-sifat khusus pelajar-pelajar di dalam kelas.
Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Malayisa, pengagihan kemahiran-
kemahiran di dalamnya boleh dibuat seperti berikut :

I II III
Lisan 30% 10% 40%
Bacaan 20% 40% 15%
Penulisan 35% 20% 40%
Tatabahasa 15% 30% 5%
Jumlah 100% 100% 100%

Pada peringkat menengah atas, pengajaran bahasa haruslah menitikberatkan penggunaan bahasa sejajar dengan matlamat sukatan pelajaran di mana bahasa Malaysia digunakan sebagai alat komunikasi.latihan tatabahasa adalah melalui penggunaannya dalam situasi atau konteks yang tertentu. Jika didapati penguasaan tatabahasa pelajar itu lemah, masa yang dikhaskan bolehlah diuntukkan bagi pelajaran itu secara mendalam. Walau bagaimanapun, pelajaran tatabahasa itu mestilah mentikberatkan penggunaannya dan bukan semata-mata tentang pengetahuan dan fungsi tatabahasa itu sahaja. Dalam pendekatan ini, tatabahasa diajar secara ‘incidental’ dan dikuasai oleh pelajar-pelajar secara bersahaja, iaitu melalui penggunaannya.
Daripada penjelasa di atas tadi, dicadangkan pula beberapa model pelajaran bahasa berdasarkan konsep penggabungjalinan. Penggabungjalinan ini boleh dijalankan dalam satu waktu atau lebih.

Model (I) : Bacaan ? lisan ? penulisan
|_______|
|
tatabahasa

Contohnya :
Bacaan Membaca senyap

Lisan Latihan kefahaman
Latihan bahasa dan tatabahasa
Memberi komen atau kritik

Gerak kerja bertulis Latihan kefahaman
Latihan tatabahasa
Latihan meringkas

Model (ii) Lisan ? penulisan
|
tatabahasa

Lisan Mendengar dan memahami sebahagian daripada petikan perbualan
Murid berlakon

Penulisan Menuliskan karangan

Model (iii) Lisan ? bacaan ? penulisan
|________|
|
tatabahasa

Contohnya :
Lisan Bersoal jawab atau berbincang tentang bacaan
Mendengar petikan pita rakaman
Mendengar bacaan murid dan guru

Bacaan Murid-murid membaca senyap petikan

Lisan Latihan kefahaman
Latihan perbendaharaan kata dan tatabahasa

Penulisan Latihan menjawab soalan-soalan kefahaman berdasarkan isi,
tatabahasa, dan latihan-latihan bahasa yang lain. Latihan menulis
sama ada karangan, berita, laporan, dan sebagainya.

Model (iv) Bacaan ? lisan ? penulisan ? lisan
|_________________|
|
tatabahasa

Contoh :
Bacaan Murid membaca senyap

Lisan Latihan kefahaman – tatabahasa dan latihan perbualan atau
perbincangan. Latihan bahasa – bercerita dan mengkritik.

Penulisan Menyediakan isi untuk forum, ceramah, syarahan, wawancara,
dan sebagainya

Lisan Berbahas, berceramah, bersyarah, dll.

Model (v) Lisan ? penulisan ? lisan
|__________|
|
tatabahasa

Contoh :
Lisan Mendengar dan memahami melalui pita rakaman

Penulisan Mencatat isi-isi penting

Lisan Memberi ceramah dan bersoal jawab

Tiada ulasan:

Catat Ulasan